• banner

Dizaýnerler

 • Aý Jing

  Aý Jing

  "Hytaý halk aýdymlarynyň şahyry" hökmünde tanalýan Aý Jing 1999-njy ýylda surat çekip başlady we häzirki zaman sungatyny öwrenmek üçin täze orkork şäherine göçdi.2007-nji ýylda suratkeş hökmünde sungat sergisine resmi taýdan gatnaşdy.2012-nji ýylda Hytaýyň Milli muzeýinde “ILOVEAIJING” şahsy giňişleýin sungat sergisi geçirildi.2017-nji ýylda Aý J ...
 • Braýs Saý

  Braýs Saý

  Şanhaýda doglan dizaýner we suratkeş Braýs Saý ilkinji işini içerki işler bilen başlady, ýöne mebel, zatlar we dürli sungat görnüşlerini öz içine aldy.Haýyň haýran galdyryjy gözelligi gözläp, hilini, peýdalylygyny we arassa estetikasyny birleşdirýän konseptual gyzykly eserleri döretmek üçin dizaýn pikirlenişinden peýdalanýar....
 • Wang Yi

  Wang Yi

  Wang Yi Hytaý Çeperçilik akademiýasynyň Nebit boýag bölüminiň ikinji studiýasyny gutardy we magistr derejesini aldy.Wan Yiniň abstrakt suratlary köplenç ýönekeý we göni aňlatma usullary bilen çylşyrymly tekizligi dokaýar, bu hem belli bir giňişligiň dekonstruksiýasynyň we rekonstruksiýasynyň gözlegidir....
 • Marsel van doorn

  Marsel van doorn

  Marsel Wan Doorn wizual hekaýaçy Marsel Wan Doorn 1973-nji ýylda Gollandiýada doguldy, Utreht sungat mekdebinde 3D senagat dizaýnyny we moda dizaýnyny öwrendi, Pari indäki IFM-de ussat.Häzir Amsterdam bilen Pari Parisiň arasynda ýaşaýar we bütin dünýäde işleýär.Mak ýaly köp ugurly senetini ösdürmek ...
 • Marko Piva

  Marko Piva

  Meşhur italýan binagär we dizaýner Marko Piva, 1977-nji ýylda Milan politehniki uniwersitetini gutardy. Häzirki zaman funksional stiliň düýbüni tutujy hökmünde tebigy materiallary adamdan ýasalan materiallar bilen ulanmagy başarýar.Çig malyň gözlegleri we tehniki gözlegler ony radikalyň iň wekil şahsyýetine öwürdi ...
 • Juju Wang

  Juju Wang

  Juju Wang Hytaý Amerikaly gurnama suratkeşi, UC Berkeli gutardy.Sungat pudagynda interaktiw jadygöý hökmünde tanalýan, hytaý medeniýetini we däp-dessurlaryny häzirki zaman wizual we tehnikalary bilen garyşdyrýan.2019-njy ýylda JUJUWANG "Geljekki baýragyň Swarowski dizaýneri" baýragyny almak üçin üç sany global zehiniň biri boldy....
 • Wang Ruohan

  Wang Ruohan

  Wan Ruohan Illustrator, wizual suratkeş, Berlin sungat uniwersitetiniň wizual aragatnaşyk bölümini gutardy.Eseri, illýustrasiýa, obýektiwlik we improwizasiýa estetikasynyň arasyndaky interaktiw eksperimente ünsi jemleýär we umumy metbugatda we masştabda giňeldýär.Collectionygyndy o ...
 • Ming Mingzi

  Ming Mingzi

  Ye Mingzi 2004-nji ýylda Londondaky Merkezi St Martin kollejini tamamlap, şahsy studiýa markasy bolan “StudioRegal” -ny esaslandyrdy.Eserler ýygyndysy ...
 • Ye Zile

  Ye Zile

  Ze Zile Kim Ye, wizual suratkeş, Londondaky Merkezi Sankt-Martin sungat we dizaýn institutyny gutardy.Kimiň döredijilik serişdesi surata düşmek, içerki dizaýn, gurnama, illýustrasiýa, öý mebelleri we beýleki ugurlary öz içine alýan ýaly görünýän arzuwy görkezýän düýş ýaly wirtual hakykatlary döretmek maksady bilen ...
 • Lu Sinjan

  Lu Sinjan

  Lu Sinjian, Nanjing sungat institutynyň kompýuter grafika dizaýn bölümini gutardy, soňra Gollandiýanyň Inhoffen dizaýn institutyna ýazyldy we FrankMohr institutyndan sungat boýunça magistr derejesini aldy.Gollandiýadaky de stijl hereketiniň çuňňur täsirinde Lu Sinjan, wekilçilik etmäge ökde ...
 • Çen omingom

  Çen omingom

  Çen omingoming, abstrakt suratkeş we Şanhaý şekillendiriş sungaty akademiýasynyň şekillendiriş sungaty akademiýasynyň wise-prezidenti.Taýýar materiallary ulanmaga we diňe bir Hytaýda käbir amaly üýtgeşmeleri görkezmän, eýsem şahsy ruhy endiklerini hem görkezýän abstrakt surat synaglarynyň birnäçesini geçirmäge ökde ...
 • aaajiao

  aaajiao

  aaajiao Suratkeş Su Wenkaýyň lakamy we toslama onlaýn awatary.Häzirki wagtda dünýäde metbugat sungatynyň täze nesliniň wekili hökmünde Hytaýyň ýörite sosial media medeniýeti we tehnologiýa ulanylyşy halkara sungatynyň çekişmesine we çekişmesine getirdi....
 • Ma Ke

  Ma Ke

  Ma Ke Afrika öwretmäge kömek eder.Has ýaýran hakykata has köp üns berýär we çylşyrymlylygyny görkezmäge synanyşýar.Tingiwopis köplenç gurlan hakykaty we ruhy erteki görkezýär.Eserler ýygyndysy M ...
 • Peng Jian

  Peng Jian

  Peng Jian Hytaý sungat akademiýasyny magistr derejesi bilen gutardy.Hytaýyň täze syýa we ýuwmak hereketiniň agzasy hökmünde Peng Jianyň näzik eserleri hytaý we günbatar surat çekmek däbini birleşdirýär.Hytaýyň şäher ewolýusiýasyny öwrendi we batyrgaý kompozisiýa ritmini uni bilen birleşdirip, döredijiliginiň mowzugy hökmünde kabul etdi ...
 • Jiang Zhi

  Jiang Zhi

  Jiang Zhi Hytaý sungat akademiýasyny gutardy, uzak wagtdan bäri häzirki zaman sosial we medeni meseleler bilen içgin gyzyklanýar we eserleri şahyrana we sosiologiýanyň täsin çatrygynda ýerleşýän köpçülikleýin habar beriş serişdeleri.Eserler ýygyndysy ...