• banner

Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz 30 ýyldan gowrak taryhy bolan hünärmen haly fabrigi bolan haly markasy.

Halylaryňyzy nädip satyn almaly?

Müşderi hyzmatymyz bilen habarlaşyň, satuw şertnamalaryny baglaşmak üçin hünärmen satuw işgärlerimiz bar.Özbaşdaklaşdyrma 50% arzan töleg.Iň soňky töleg eltilmezden öň tölenýär.

Mugt nusga berýärsiňizmi?

Hawa, tutuşlygyna mugt nusga hödürleýäris.Diňe ýük tölemeli, anyk jikme-jiklikler şertnamada görkeziler.

Dizaýn reňklerini nädip saýlamaly?

Öz reňkli pom gutymyz bar.Şeýle hem, Pinton Reňk pomlary, ARS reňkli pomlar bar.Professional dizaýn toparymyz tassyklamak üçin iň oňat gabat gelýän reňkleri maslahat berer.

Gurluşyň wagty näçe?

Adatça, nusgalaryň jikme-jikliklerini we hilini tassyklandan soň 45-60 gün, aksiýa önümleri üçin 7-10 gün.

Islegimize görä önümleri sazlap bilersiňizmi?

Hawa, OEM we ODM edýäris.

Forwardük ekspeditoryny nädip tapmaly?

FULI esasy şäherleriň köpüsine gönüden-göni eksport etmekde tejribesi bar.Ownük ekspeditorymyzy üpjün edip bileris we portuňyza gowy hyzmaty we bäsdeşlik bahasy bolan iň gowusyny saýlap bileris.Ora-da haryt eksport etmek üçin ekspeditoryňyzy ulanyp bileris.

Satuwdan soňky hyzmat / yzyna gaýtarmak syýasaty näme?

Customöriteleşdirilen önümlerimiz soňky satuwdyr.Hil meselesi bar bolsa, ony yzyna gaýtarmaga ýa-da çalyşmaga söz bereris.Halylara hyzmat etmek boýunça gollanmamyz resmi web sahypasynyň göçürip alyş sahypasynda bolup, islän wagtyňyz satyn alan halyňyzy abatlamak we arassalamak usullaryny bilip bilersiňiz.